VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 

společnosti Media Education CEE s.r.o., IČ: 24726494, sídlem Bítovská 1225/38, Michle, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku  vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 169185 (dále jen „společnost“).

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

  1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují práva a povinnosti smluvních stran ohledně nabídky, objednání, nákupu a poskytování dále vymezených služeb nabízených společností. 

 

  1. Služby jsou nabízeny společností a mohou být objednávány a zakoupeny prostřednictvím webových stránek na internetové adrese https://personalbrandingsummit.cz (dále jen „webové stránky“). 

 

  1. Společnost je poskytovatelem služeb. Zákazníkem je fyzická nebo právnická osoba, která má zájem o službu a objednala si ji. Zákazníkem může být spotřebitel či podnikatel. Účastníkem se rozumí osoba, která osobně čerpá službu, může to být osoba odlišná od zákazníka, jím určená.

 

 

 • SLUŽBY

 

 

  1. Službou se rozumí služba nabízená společností a objednaná zákazníkem, jenž je předmětem smlouvy o poskytnutí služby uzavřené mezi společností a zákazníkem prostřednictvím webových stránek.

 

  1. Společnost nabízí a poskytuje služby uvedené na webových stránkách (dále jen „služba“ či „služby“), zejména se jedná o služby v oblasti poskytování rozhovorů, rozvojových videí a dalšího textového a audiovizuálního obsahu v oblasti budování osobní značky. 

 

  1. Obsah a rozsah služby je blíže specifikován na webových stránkách. Společnost může nabízet i služby a produkty v jiných oblastech, jakož i jiné druhy služeb a způsoby jejich poskytnutí, a to dle její aktuální nabídky na webových stránkách, přičemž i na ně se přiměřeně použijí obchodní podmínky.

 

 

 • SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY

 

 

  1. Předmětem smlouvy o poskytnutí služby (dále jen „smlouva“) je závazek společnosti poskytnout zákazníkovi službu a umožnit zákazníkovi či jinému účastníkovi čerpání služby a závazek zákazníka uhradit společnosti cenu za poskytnutí služby.

 

  1. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Smlouva je uzavírána zejména prostřednictvím webových stránek. Výjimečně může být smlouva uzavřena též jiným způsobem, přičemž i v tomto případě se užijí obchodní podmínky.

 

  1. Nabídkou na webových stránkách vyzývá společnost zákazníky k učinění objednávek za účelem uzavření smlouvy. Zákazník projevuje svoji vůli uzavřít smlouvu vyplněním a odesláním objednávky prostřednictvím webových stránek. Postup a jednotlivé kroky vedoucí k uzavření smlouvy jsou zřejmé z procesu objednávání na webových stránkách. Zákazník si může před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a opravit. 

 

  1. Společnost projevuje svoji vůli uzavřít smlouvu potvrzením objednávky zákazníka na emailovou adresu zákazníka, kterou zákazník uvedl v objednávce. Smlouva vzniká okamžikem doručení potvrzení objednávky zákazníka ze strany společnosti zákazníkovi. Od tohoto okamžiku vznikají mezi společností a zákazníkem vzájemná práva a povinnosti vymezené smlouvou a obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí této smlouvy. 

 

  1. Součástí objednávky je vyslovení souhlasu zákazníka s  obchodními podmínkami, kterou jsou dostupné na webových stránkách pro účely prostudování a případného uložení zákazníkem. Odesláním objednávky zákazník stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavírané smlouvy. Při uzavření smlouvy bude zákazníkovi zasláno emailové potvrzení objednávky. 

 

  1. Zákazníkovi vzniká právo čerpat službu uzavřením smlouvy a zaplacením ceny služby.

 

 

 • CENA SLUŽEB A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 

 

  1. Cena služby je uvedena na webových stránkách. Cena je konečná, uváděna včetně DPH případně dalších poplatků, které je zákazník povinen zaplatit. Zákazník nehradí žádné další náklady na dodání služby. Nabídka služby a ceny zůstává v platnosti po dobu, dokud je daná služba a cena uvedená na webových stránkách. 

 

  1. Zákazník obdrží daňový doklad – fakturu nejpozději do deseti dnů od emailového potvrzení objednávky společností. Cena služby musí být uhrazena ve lhůtě uvedené na daňovém dokladu, a to před čerpáním služby. 

 

  1. Platba za cenu služby bude provedena bezhotovostním převodem na bankovní účet uvedený v daňovém dokladu nebo platbou on-line prostřednictvím platební karty – přes zabezpečený systém Go Pay.

 

 

 • UKONČENÍ SMLOUVY, STORNO PODMÍNKY

 

 

  1. Smlouvu lze ukončit dohodou. Dohodu o ukončení smlouvy je oprávněn uzavřít zákazník. Toto právo nenáleží účastníkovi. Smlouva zaniká také splněním.

 

  1. Pokud nebude služba poskytnuta z důvodů na straně společnosti, má zákazník nárok na vrácení 100% ceny služby. V případě, že zákazník či další účastníci nemohou čerpat službu, zavazuje se toto zákazník neprodleně oznámit společnosti. Nevyčerpá-li zákazník či účastník službu z důvodů na své straně, nevzniká mu nárok na vrácení její ceny, ani na výměnu za jinou službu. 

 

  1. V případě, že dojde ke zrušení poskytnutí služby, zavazuje se společnost tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit zákazníkovi. Současně společnost je oprávněna nabídnout zákazníkovi čerpání služby v náhradním termínu či vrácení uhrazené ceny služby, přičemž volba je na zákazníkovi, který se zavazuje bezodkladně sdělit výběr. Změny smlouvy nejsou důvodem pro uplatnění reklamace.

 

  1. Vzniká-li nárok na vrácení ceny služby či její části, pak ji společnost vrátí zákazníkovi do 14 dnů ode dne vzniku nároku, a to převodem na bankovní účet zákazníka, jehož číslo zákazník uvede, či jiným dohodnutým způsobem.

 

 

 • REKLAMAČNÍ ŘÁD

 

 

  1. Pro případ, že by služby nebyly poskytnuty dle smlouvy a těchto obchodních podmínek, je zákazník oprávněn vady služby reklamovat na adrese společnosti v záhlaví těchto obchodních podmínek. Pokud společnost reklamaci zákazníka uzná za odůvodněnou, zajistí na vlastní náklady nápravu, a to zejména poskytnutím slevy z ceny služby či vrácením ceny služby či bezplatným umožněním účasti na čerpání jiné služby.

 

  1. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se společnost se zákazníkem písemně nedohodne jinak. Společnost vydá zákazníkovi písemné potvrzení o tom, kdy uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení požaduje. Dále společnost vydá zákazníkovi potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení nápravy. Pro případ zamítnuté reklamace společnost zákazníkovi vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí.

 

  1. Zákazník má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z reklamace. V případě  zjevně neoprávněné reklamace nemá zákazník nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani společnost nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na její straně.

 

 

 • DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

 

 

  1. Čerpání služby je oprávněn účastnit zákazník nebo jím označený účastník. Zákazník se zavazuje zajistit předchozí souhlas s těmito obchodními podmínkami též účastníky, kteří se zúčastní čerpání služby, na základě jím uzavřené smlouvy v souladu s těmito obchodními podmínkami. 

 

  1. Zákazník se čerpání služby zúčastňuje dobrovolně a na vlastní odpovědnost a bere na vědomí, že nabízené služby jsou formou osobního, popř. firemního rozvoje a jakékoliv pozdější nároky na odškodnění za hmotné nebo nehmotné škody, způsobené čerpáním služby jsou vyloučeny. Všechny informace jsou určeny výhradně ke studijním účelům a slouží, vyjma případů individuálního poradenství, jako všeobecná doporučení bez znalosti konkrétní situace jednotlivého zákazníka. Společnost neodpovídá za způsob, jakým zákazníci jeho rady, včetně rad v rámci individuálního poradenství, aplikují v praxi, a proto nepřebírá odpovědnost ani za konkrétní rozhodnutí zákazníka a jejich případné následky. 

 

  1. Po uhrazení ceny služby v případě online video-kurzů a online audio-nahrávek zašle společnost zákazníkovi přístupové údaje umožňující přístup k poskytované službě. Zákazník získává přístup k online video-kurzům a online audio-nahrávkám po dobu, kdy jsou dostupné na webových stránkách. Přístupové údaje jsou vázané na jednu IP adresu počítače. Přístup a přehrávání online video-kurzů a online audio-nahrávek není anonymní, společnost zaznamenává IP adresu každého přístupu. Online video-kurzy a online audio-nahrávky nejsou dostupné na médiích typu DVD, ani jej nejde stahovat do počítače pro pozdější sledování bez připojení k internetu. Zákazník se zavazuje nestahovat online video-kurzy ani audio-nahrávky na svůj pevný disk či jiné offline či online médium určené pro ukládání digitálních dat bez souhlasu poskytovatele služeb. Stejně tak se zákazník zavazuje nepořizovat žádné audio-video záznamy přehrávaného videa v rámci online video-kurzu. Veškeré tyto a další činnosti podobného charakteru jsou v rozporu s těmito obchodními podmínkami a společnost je oprávněna odepřít zákazníkovi přístup.

 

  1. Uvedené online video-kurzy a online audio-nahrávky podléhají autorskoprávní ochraně a nesmí být zákazníkem ani nikým jiným bez předchozího souhlasu společnosti rozmnožovány, rozšiřovány, pronajímány, propachtovány, vystavovány či půjčovány třetím osobám a obsah nesmí být sdělován v jakékoli formě veřejnosti.

 

 

 • OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

 

  1. Učiněním objednávky v souladu s těmito obchodními podmínkami zákazník vyslovuje souhlas s tím, aby dle zákona o ochraně osobních údajů (zákon číslo 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění), aby společnost zpracovávala a shromažďovala osobní údaje zákazníka uváděné v objednávce. Tento souhlas se uděluje po celou dobu trvání smluvního vztahu,  nestanoví-li  zvláštní zákon lhůtu delší. Zákazník je oprávněn kdykoliv svůj souhlas písemně odvolat. Uživatel bere na vědomí, že má práva zakotvená v § 12 a § 21 zákona o ochraně osobních údajů. Poskytnuté osobní údaje zákazníka je společnost oprávněna zpracovávat a shromažďovat za účelem nabízení a poskytování obchodu a služeb poskytovaných společností. Podrobnosti o emailové adrese je společnost dále oprávněna zpracovávat a shromažďovat i pro potřeby šíření obchodních sdělení dle zákona číslo 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění.

 

  1. V případě, že je účastníkem osoba odlišná od zákazníka na základě jím uzavřené smlouvy, zavazuje se zákazník zajistit předchozí souhlas účastníka ve smyslu tohoto článku obchodních podmínek a výslovně prohlašuje, že získá takový předchozí souhlas před účastí účastníka na čerpání služby.

 

 

 • ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

 

  1. Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.07.2019. Tyto obchodní podmínky jsou k dispozici v sídle společnosti nebo jako dokument na webových stránkách.

 

  1. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Smluvní vztahy neupravené obchodními podmínkami se řídí občanským zákoníkem (zákon číslo 89/2012 Sb., v platném znění), a je-li druhou smluvní stranou spotřebitel, také zákonem o ochraně spotřebitele (zákon číslo 634/1992 Sb., v platném znění). 

 

  1. K řešení sporů jsou příslušné obecné soudy. Spotřebitel má podle zákona o ochraně spotřebitele právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu ze smlouvy. Věcně příslušným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).“

 

  1. Společnost lze kontaktovat na emailu cm@mediaed.cz nebo na telefonním spojení 00420 776 574 925.

Příloha: Formulář pro odstoupení od smlouvy:

 • Oznámení o odstoupení od smlouvy
 • Adresát: Media Education CEE s.r.o., Bítovská 1225/38, Michle, 140 00 Praha 4.
 • Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o poskytnutí služby: (údaje o službě doplní spotřebitel)
 • Datum objednání služby: (údaje o datu doplní spotřebitel)
 • Datum obdržení služby: (údaje o datu doplní spotřebitel)
 • Jméno a příjmení spotřebitele: (údaje o jménu doplní spotřebitel)
 • Adresa spotřebitele: (údaje o adrese doplní spotřebitel)
 • Datum a podpis spotřebitele: